Este curso céntrase na importancia que teñen as credenciais dos usuarios e os riscos ante a súa exposición. Finalmente realízanse unha serie de recomendacións para o seu uso e custodia.