Título

EU - Regulamento 910/2014, do 23 de xullo de 2014, relativo á identificación electrónica e ós servizos de confianza para as transaccións electrónicas no mercado interior e pola que se deroga a Directiva 1999/93/CE

Texto destacado

-

Etiqueta

-

Formación

-

Documentación

Lexislación, Firma Dixital

Colectivos

Cidadanía, Profesionais, Empresas, Estudantes universitarios

Grupos de información

-

Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional